I kalktankar...?

Några uttryck som kanske känns igen?

Turbiditet på utgående dricksvatten? Svavelspikar? Restaluminium? Dåligt utbyte på kolsyran? Höga fosforläckage? Ojämn drift? Utfällningar på UV-lamporna? Ojämn kalk? Grumligt kalkvatten? Det ryker ur silon? Hål på blåsledningar? Kalken dammar? Vad gör vi med våra restmaterial? Läcker deponin? Låg alkalinitet? Algblomning? 

Limeq erbjuder


Utbildning


Process

Teknik

Produkt

Gammal kalkugn i Klagshamn

Produkt


För att välja rätt produkt finns det många aspekter att ta hänsyn till:


  • Renhetskrav, Standarder och Kemiska egenskaper
  • Kornstorlek och partikelstorleksfördelning
  • Driftkostnader, utbyte och restmaterial.
  • Ursprung, ålder, hårdhet, vithet, struktur.
  • Aktiv yta - BET, porvolym
  • Försök och utvärdering av olika tester
  • Produktionsanläggning och tillverkningsteknik
  • Logistik och leveranssäkerhetsaspekter

Teknik


En väl fungerande helhet och teknisk lösning är en förutsättning för en effektiv och säker hantering av produkterna.


 • Genomgång av utrustning, t ex silo - kalkberedning - kalkvatten - dosering. Fungerar den optimalt? 
 • Val av utrustning vid nyinförskaffande eller uppgraderingar.
 • Lagring och optimal silofyllnad
 • Rådgivning

Utbildningar:


Utbildningarna skräddarsys efter Era önskemål och förutsättningar och kan varvas med demonstrationer och experiment.


 •  Urval:
  • Allmänt om kalk
  • Alkalisering av dricksvatten - "Kalk/Kolsyra"
  • Slamstabilisering (och slamavvattning)
  • Kalk till rökgasrening
  • Kalkrelaterade åtgärder mot övergödning
  • Riktade utbildningar enligt önskemål

Process


Genomgång av process med fokus på kalkhantering, kalkberedning och även gasinlösning om det är aktuellt. 

 • Dosering och doseringspunkter
 • Hur olika kemikalier samverkar eller motverkar varandra.
 • Utbilda och skapa förståelse
 • Hitta förbättringar, anpassningar. 
 • Felsökning och optimering. Även vid akuta problem.
 • Underbyggda förklaringar till olika fenomen.
 • Processdesign och nyutveckling

Limhamns kalkbrott

Dålig inlösning av Koldioxid
Dålig inlösning av Koldioxid
Pga dålig inlösning av koldioxid avgår gasen vid nästa öppna yta.
Vattenflödesmätare
Vattenflödesmätare
Kalkberedare
Kalkberedare
Beredning kalkslurry, dvs kalciumhydroxidslurry.

Vid nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnad


Här finns det mycket att tänka på- och det är viktigt att göra rätt från början. Det gäller att ha förutsättningarna på plats med att alla inblandade har rätt kunskap och att process, teknik och produkt samverkar. Helhetssyn.


 • Exempelvis rådgivning kring t ex alkalisering, rökgasrening eller fosforfilter. (Se sidan med användningsområden).
  • Kemikalier och val av rätt kvalitet.
  • Processutformning
  • Doseringspunkter
  • Utrustning. 
 • Utbildning av personal och konsulter.
 • Fungera som underkonsult
 • Bollplank eller om man vill ha en 2'nd opinion. 

Lösning på Miljöproblem


Ta fram lösningar, fungera som  rådgivare och bollplank. T ex: 


  • Lakvatten (metaller, pH, näringsämnen)
  • Sulfid och sulfat
  • Brunifierat vatten (NOM)
  • Fosforläckage, fastläggning.
  • Deponier
  • Syrautsläpp, neutralisering.
  • Försurning
  • Hygienisering, lukt
  • Akuta problem och åtgärder.


Näringsläckage, Övergödning, Kalk,

Näringsläckage och övergödning


Som en av grundarna av Nordkalks Fostop-koncept finns stor kunskap att tillgå kring: 


 • Strukturkalk
 • Kalkfilterdiken
 • Kalkfilter, fosforfilter, fosfordammar.
 • Enskilda avlopp
 • Fosforfällning
 • Fosforfastläggning
 • Återföring av näringsämnen till kretsloppet.

Sidoströmmar, restmaterial och cirkulär ekonomi


Hantering av sidoströmmar och restmaterial är något som måste lyftas upp ytterligare. Detta för att så mycket av materialen som möjligt skall komma till användning, samt för att spara på jordens resurser och de ändliga jungfrueliga material som finns.  I tillägg skapar lätt dessa flöden stora problem för tillverkande företag om man inte fokuserar tillräckligt på dem och istället låter dem lagras på hög. Ett växande problem som tillslut inte går att bortse från.


 • Hitta- och utvärdera avsättningsmöjligheter
 • Strategier för hantering, både internt och externt.
 • Ta fram en produkt med rätt egenskaper
 • Kommercialisering
 • Uppnå balans i verksamheten, undvika suboptimeringar och få ekonomi i helheten.
 • Skapa rätt incitament för avsättning.
 • Så mycket som möjligt måste användas och inte lagras på hög för det blir snabbt stora och kostsamma volymer!
 • Utforma, utföra, organisera och följa upp försök.
Märgel, Märgelhög, Kalkmärgel, Sidoström, Restmateral
Kalciumhydroxidpartikel

Nya tillämpningar och affärsområden med t ex kalk


Kalk är ett mångsidigt material, därför har jag under åren kommit i kontakt med många företag och organisationer av väldigt olika slag som i sin produktutveckling behövt kalk.

Även här är det viktigt att se till helheten med rätt kunskap, process, val av produkt och val av utrustning. 


Ett axplock:

 • Energilagring
 • Återvinning av fosfor
 • Alkalisering av vatten från bräckvattenverk
 • Tillverka gödning
 • Rökgasrening, både marint och på land.

Underkonsult & Support

Här kan Limeq fungera som underkonsult och/eller supporta större konsultföretag med specialistkunskap kring kalk och dess tillämpningar.

Här finns även Lime Excellence nätverket med 75 års samlad erfarenhet av kalk att tillgå.

 • Skall det byggas ett nytt vattenverk, värmeverk eller en annan industri?
 • Lösningar på miljöproblem som kan vara under utredning eller av akut karaktär. 
 • Övrigt som finns beskrivet i erbjudandena på denna sida och frågor relaterat till det som beskrivs under användningsområden

Försäljning och affärsutveckling


Utifrån många års erfarenhet av försäljning, segmentsansvar från stora och lönsamma affärsområden med kunder och konton av väldigt varerande karaktär och omsättning. De största uppgår till 8 siffriga belopp. Detta kan gälla specifikt kalk, eller gasrelaterade kundsegment men kunskapen kan också användas generellt inom andra affärsområden. Limeq har över 20 års erfarenhet av att jobba med produkter i t ex bulk.

Allt från ren förvaltning till nyutveckling. Men visst brinner jag lite extra för applikations- och försäljningsutveckling. 


 • Applikationsförsäljning
 • Nyförsäljning och nykundsbearbetning
 • Kartläggningar av marknader och konkurrenter
 • Processen att arbeta igenom en affärsidé
 • Utforma mål, strategier och bryta ner i handlingsplaner.
 • Marknadsföring
 • Stöd vid försäljning, förstärkning, rådgivning.
 • Coach och mentorskap.
 • Ledarskap
 • Logistik
 • IT-verktyg, t ex Excel och CRM.
 • Sociala medier.
 • Mindfulness - ett kraftfullt verktyg i försäljningsarbetet
  • Effektiv Stresshantering
  • Hushålla med krafter
  • Hålla energin, lågan och engagemanget uppe.
  • Behålla fokus och göra färre fel
  • Medkänsla
  • Hantera svåra situationer
Jordbruk, dragmotstånd

Myndigheter & organisationer

Oberoende rådgivande roll till myndigheter och organisationer som expert när det t ex gäller kalkrelaterade åtgärder mot övergödning. Finns tillgänglig om man behöver diskutera och få råd från någon som jobbat många år med de olika applikationerna inom näringslivet som dessutom är väl förtrogen med både möjligheter och utmaningar. 

Utredningar & Projektledning


 • Strukturera upp komplexa frågeställningar
 • Problemlösning 
 • Initiera och driva projekt


Har en fallenhet för att kunna axla och sätta mig in i tunga och komplexa frågeställningar. Samla information från olika håll, lägga komplexa pussel med denna info, dra vettiga slutsatser och göra frågeställningen begriplig.


Kanske gäller detta startfasen på ett framtida projekt där det är viktigt att från början ta rätt beslut och inriktning. 


Har också initierat och drivit flertalet större projekt.

Copyright © Alla rättigheter på innehåll av bilder och texter är förbehållna Henrik Nordholm och Limeq AB.